eISSN 2149-1895
Yazarlara Bilgi

YAZARLARA AÇIKLAMA

Avrupa Temel Tıp Bilimleri Dergisi (ATTBD) dergisi Sağlık Bilimleri Araştırmaları Derneği'nin yayın organıdır. Dergimize yazı hazırlanırken aşağıdaki açıklamaları lütfen bütünüyle okuyunuz. Avrupa Temel Tıp Bilimleri Dergisi tıp bilimine ve akademik çalışmalara katkısı olan, klinik ve deneysel çalışmaları, editoryal yazıları, kısa raporları, klinik olgu bildirimlerini, teknik ve eğitici derlemelerini, tıp konusundaki son gelişmeler ile orijinal görüntü raporlarını, görüntülü hastalık tanımlama sorularını ve editöre mektupları yayınlar. Ayrıca daha önce yayınlanmış makale ve deneysel çalışmalarla ilgili okuyucu soru ve katkıları kısaca yayınlanır. Yayına kabul edilme, editöryal komite ile en az iki hakem kararı ile alınır. Yayına kabul edilen yazıların her türlü yayın hakkı dergiye aittir. Bu hak özel düzenlenmiş yayın hakkı devir formu ile bütün yazarların imzası ile tespit edilir. Dergi 3 ayda bir, yılda 4 kez yayınlanır. Derginin yayın dili Türkçe ve/veya ingilizcedir. Gönderilen yazılar daha önce herhangi bir dergide yayınlanmamış olmalıdır (Bilimsel kongrelerde sunulan sözlü bildiri ve posterler bildirmek kaydı ile hariçtir). Dergide yayımlanan yazıların her türlü sorumluluğu (etik, bilimsel, yasal vb.) yazarlara aittir. Yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmamış olan yazıların incelenmeye alınıp alınmaması Yayın Kurulu'nun insiyatifindedir.

Avrupa Temel Tıp Bilimleri Dergisi ile ilgili tüm yazışmalar, makale gönderme, makalenin takibi, danışman raporları, düzeltmelerin yapılıp yüklenmesi, kabul yazısı gönderimi ve diğer tüm makale ile ilgili formların yüklenmesi http://www.ejbms.org/index.php?pg=online submission sayfasından yapılacaktır. Bu site üzerinden yüklenecek makaleler için kurallar aşağıda belirtilmiştir.

YAZIM KURALLARI

Yayına gönderilen yazılar Microsoft Word programında yazılmalıdır. Yazı, şekil ve grafilerin tamamı elektronik ortamda (http://www.ejbms.org/index.php?pg=online submission) word ve pdf formatında gönderilmelidir.

Tüm yazılar: 1. Başlık sayfası, 2. Türkçe özet, 3. ingilizce özet, 4. Makale kısmı, 5. Kaynaklar, 6. Tablolar, 7. Şekiller ve resimler, 8. Alt yazılar şeklinde dizilmelidir.

Araştırma inceleme yazılarının makale kısmı (özet, referanslar, tablo, şekil ve alt yazılar hariç) toplam 4000 kelimeyi, özet kısmı 300 kelimeyi, referanslar 40'ı, tablo ve şekil sayısı 10'u geçmemelidir. Özet tek bir paragraf şeklinde olmalıdır.

Olgu bildirileri şu bölümlerden oluşmalıdır: Başlık, ingilizce başlık, Türkçe ve ingilizce özet, giriş, olgunun/olguların sunumu, tartışma ve kaynaklar. Olgu sunumları toplam 8 sayfayı geçmemeli ve 3 resimden fazla olmamalıdır. Özet 150 kelimeyi geçmemeli ve tek bir paragraf şeklinde olmalıdır.

Derlemeler İngilizce ve Türkçe özet içermeli ve özet kelime sayısı 300'ü aşmamalıdır. Tablo sayısı ve şekiller (veya resimler) toplam 6 adedi aşmamalıdır. Özet tek bir paragraf şeklinde olmalıdır.

Editöre mektup, kısa raporlar, görüntü raporları, teknik ve tıp alanındaki gelişmelere ait yazılar ve orijinal konulara ait görüntü sunumları 2 sayfayı geçmemelidir. Kısa bir (50 kelime) İngilizce ve Türkçe özet içermelidir.

YAZILARIN HAZIRLANMASI


Yazının başlığı araştırma yazılarında 100 karakteri (harf), olgu sunumlarında 80 karakteri geçmemelidir. Başlık hem ingilizce hem de Türkçe olarak yazılmalıdır. Yazıda çalışmaya katkısı olan yazarların ad ve soyadları açık olarak yazılmalı. Yazıların altına çalışmanın yapıldığı kurumun açık adresi yazılmalıdır. Çalışma daha önce herhangi bir kongrede sunulmuş ise kongre adı, zamanı (gün-ay-yıl olarak) belirtilmelidir. Başlık sayfasının en altına iletişim kurulacak yazarın adı, soyadı, açık adresi, posta kodu, telefon ve faks numaraları ile e-posta adresi yazılmalıdır.

Özetler

Ayrı bir sayfa olarak verilmelidir. ingilizce özetin başında ingilizce başlık bulunmalıdır. Türkçe özetlerde başlık kullanılmamalıdır. Araştırma inceleme yazılarında 300, olgu sunumlarında 150 kelimeyi geçmemelidir. Araştırma ve inceleme yazılarında özetlerden sonra Türkçe ve ingilizce anahtar kelimeler verilmelidir. Anahtar kelime sayısı 5'i geçmemelidir. Anahtar Kelimelerin ingilizcesi Index Medicus'daki Medical Subjects Headings'e uygun olmalı, Türkçe Anahtar kelimeler ise Türkiye Bilim Terimleri'nden (http://www.bilimterimleri.com ) seçilmelidir. Özetlerde kısaltma olmamalıdır.

Makale

Yazı Giriş, Materyal ve Metod, Bulgular ve Tartışma bölümlerinden oluşur. Giriş: Konuyu ve çalışmanın amacını açıklayacak bilgilere yer verilir.

Materyal ve Metod: Çalışmanın gerçekleştirildiği yer, zaman ve çalışmanın planlanması ile kullanılan elemanlar ve yöntemler bildirilmelidir. Verilerin derlenmesi, hasta ve bireylerin özellikleri, deneysel çalışmanın özellikleri ve istatistiksel metotlar detaylı olarak açıklanmalıdır.

Bulgular: Elde edilen veriler istatistiksel sonuçları ile beraber verilmelidir.

Tartışma: Çalışmanın sonuçları literatür verileri ile karşılaştırılarak değerlendirilmelidir.

Tüm yazımlar Türkçe yazım kurallarına uymalı, noktalama işaretlerine uygun olmalıdır. Kısaltmalardan mümkün olduğunca kaçınılmalı, eğer kısaltma kullanılacaksa ilk geçtiği yerde ( ) içerisinde açıklanmalıdır.

Kaynaklar, şekil tablo ve resimler yazı içerisinde geçiş sırasına göre numaralandırılmalıdır. Metin içerisindeki tüm ölçüm birimleri uluslararası standartlara uygun biçimde verilmelidir.

Kaynaklar

Kaynaklar iki satır aralıklı olarak ayrı bir sayfaya yazılmalıdır. Kaynak numaraları cümle sonuna nokta konmadan ( ) içinde verilmeli, nokta daha sonra konulmalıdır. Birden fazla kaynak numarası veriliyorsa arasına ",", ikiden daha fazla ardışık kaynak numarası veriliyor ise rakamları arasına ",-" konmalıdır [ör. (1,2), (1-3)gibi]. Kaynak olarak dergi kullanılıyorsa: yıl, cilt, başlangıç ve bitiş sayfaları verilir. Kaynak olarak kitap kullanılıyorsa: sadece yıl, başlangıç ve bitiş sayfaları verilir. Kaynaklarda yazarların soyadları ile adlarının baş harfleri yazılmalıdır. Dergi isimleri Index Medicus'a göre kısaltılmalıdır. Kaynak yazılma şekli aşağıdaki örnekler gibi olmalıdır. Yazar sayısının altıdan fazla olması durumunda ise ilk üç yazarın ismi yazılmalı, sonrasında Türkçe makalelerde "ve ark.",İngilizce makalelerde ise "et al." eklenmelidir.

Dergiler için


1)            Kocakuşak A, Yücel AF, Arıkan S.  Karına nafiz delici-kesici alet yaralanmalarında rutin
abdominal eksplorasyon yönteminin retrospektif analizi. Van Tıp Dergisi 2006;13(3):90-6.

2)            Vikse BE, Aasard K, Bostad L, Iversen BM. Clinicalprognostic factors in biopsy-proven benign
nephrosclerosis. Nephrol Dial Transplant 2003;18:517-23

Kitaplar için

1)   Danovitch GM. Handbook of Kidney Transplantation. Boston: Little, Brown and Company (Inc.), 1996:323-8

Kitaptan Bölüm İçin

1)         Soysal Z, Albek E, Eke M. Fetüs hakları. Soysal Z, Çakalır C, ed. Adli Tıp, Cilt III, İstanbul
Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yayınları, İstanbul, 1999: 1635-1650.

2)         Davison AM, Cameron JS, Grünfeld JP, Kerr DNS, Ritz E, Winerals CG.   Oxford Textbook of
Clinical  Nephrology.In Williams G,  ed.  Mesengiocapillary glomerulonephritis.   New York:  Oxford
University Press, 1998: 591-613

Tablolar

Tablolar ayrı sayfaya iki satır aralıklı yazılmalı, her tablonun üzerinde numara ve açıklayıcı ismi olmalıdır. Tabloda kısaltmalar varsa tablonun altında alfabetik sıraya göre açılımları yazılmalıdır. Örnekler: PS: pulmoner stenoz, VSD: ventriküler septal defekt. Tablolar yazı içindeki bilgilerin tekrarı olmamalıdır.

Şekil ve Resimler

Şekil ve resimler mutlaka isimlendirilmeli ve numaralandırılmalıdır. Resimler minimum 300 dots per inch (dpi) çözünürlüğünde ve net olmalıdır. Resimler makaleden ayrı bir şekilde makale gönderimi esnasında elektronik olarak JPEG formatında gönderilmelidir. Makale içerisinde geçen resimler kabul edilmeyecektir. Renkli resimlerin basımı ancak yazarın basım ücretini kabul etmesi ve bu ücreti ödemesi halinde mümkün olacaktır. Aksi takdirde resim siyah-beyaz olarak basılır. Şekil ve resim altlarında kısaltmalar kullanılmış ise, kısaltmaların açılımı alfabetik sıraya göre alt yazının altında belirtilmelidir. Mikroskobik resimlerde büyütme oranı ve tekniği açıklanmalıdır. Yayın kurulu, yazının özünü değiştirmeden gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir.

HAKEM RAPORU SONRASINDA DEĞERLENDİRME

Yazarlar hakem raporunda belirtilen düzeltme istenen konuları maddelendirerek bir cevap olarak kendilerine ayrılan cevap bölümüne yazmalıdırlar ve ek bir dosya şeklinde yüklenmelidir (http://www.ejbms.org/index.php?pg=online submission). Ayrıca makale içerisinde de gerekli değişiklikleri yapmalı ve bunları makale içerisinde belirterek (boyayarak) online olarak tekrar göndermelidirler.

SON KONTROL

1. Yayın hakkı devir ve yazarlarla ilgili bildirilmesi gereken konular formu gereğince doldurulup imzalanmış,


2.      Özet makalede 300, olgu sunumunda 150 kelimeyi aşmamış,

3.      Başlık Türkçe ve İngilizce olarak yazılmış,

4.  Kaynaklar kurallara uygun olarak yazılmış,

5.      Tablo, resim ve şekillerde bütün kısaltmalar açıklanmış olmalıdır.

ONLİNE YÜKLEME BASAMAKLARI

http://www.ejbms.org/index.php?pg=online submission sayfasında

1.              Makale şekli *

2.              Türkçe ve İngilizce başlık *

3.              Kısa başlık *

4.              Türkçe ve İngilizce özet*

5.              Türkçe ve İngilizce anahtar kelimeler *

6.              Yüklenmesi gerekli bölümler (word makale dosyası, makale dosyasının pdf formatı, Başlık
sayfası, copyright formu, ek dosyalar (resim, şekil ve tablolar) şeklinde 5 basamakta
tamamlanmalıdır.